Wyłącznie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości – PN

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia  12 lipca 2013 r., sygn. akt II FSK 2127/11, uznał że wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości są tylko budowle zlokalizowane na gruntach zajętych na pasy drogowe dróg publicznych związanych z działalnością gospodarczą w postaci eksploatacji autostrad płatnych.

Prezydent miasta określił spółce zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości. Organ podatkowy stwierdził, że w deklaracji na podatek od nieruchomości podatnik nie wykazał do opodatkowania słupów oświetleniowych. Znajdujące się bowiem w pasach drogowych dróg publicznych na terenie miasta latarnie, stanowiące własność spółki, nie są wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ponieważ urządzenia te są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez spółkę innej niż eksploatacja autostrad.

W skardze na decyzję spółka wskazała, że budowle oświetlenia dróg, do których bezwzględnie zaliczyć trzeba słupy oświetleniowe, stanowią element składowy drogi jako urządzenia techniczne służące bezpieczeństwu ruchu na drogach. Jeżeli słupy oświetleniowe są urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu to podlegają zwolnieniu od podatku od nieruchomości.

Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę na fakt, że zgodnie z  art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie wprowadza nieograniczonego przedmiotowo zwolnienia podatkowego z podatku od nieruchomości wszystkich budowli związanych z działalnością gospodarczą. Wyłączone z opodatkowania są grunty zajęte na pasy drogowe dróg publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych. Dlatego związek ze wskazaną w tym przepisie działalnością gospodarczą inną niż prowadzenie płatnych autostrad dotyczy wyłącznie gruntów zajętych pod pasy drogowe dróg publicznych.