Wyłączenie ochrony z interpretacji indywidualnych w przypadku zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – OP

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt z dnia 9 września 2013 r., który obejmuje założenie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja Podatkowa. Projekt ten został przesłany przez Ministerstwo Finansów do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.

Jednym z celów nowelizacji jest zmiana przepisów dotyczących instytucji interpretacji prawa podatkowego (zarówno indywidualnych, jak i ogólnych), Ministerstwo finansów zaproponowało m.in.: wyłączenie ochrony z interpretacji indywidualnych w przypadku zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

W związku z przewidzianymi zmianami, tj. wprowadzeniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, zasadnym jest wprowadzenie rozwiązania wyłączającego ochronę prawną z tytułu zastosowania się do interpretacji indywidualnej dotyczącej zdarzenia, w zakresie którego organy podatkowe zastosowały klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Nie istnieje uzasadnienie aby podmiot, który unika opodatkowania, korzystał z ochrony wynikającej z uzyskanej interpretacji indywidualnej oraz mógł powoływać się na nieograniczone bezpieczeństwo prawne. Dlatego z uwagi na skutki ochronne interpretacji podatkowych brak proponowanego rozwiązania będzie ograniczał, a nawet wyłączał stosowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Zmiana w przedmiotowym zakresie powinna wyłączać ochronę prawną, uregulowaną w art. 14 k – 14 n Ordynacji podatkowej. Wyłączenie ochrony miałoby nastąpić na skutek stwierdzenia w postępowaniu podatkowym przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej, że zdarzenie będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowiło element sztucznej konstrukcji prawnej zmierzającej do uniknięcia opodatkowania. Bezskuteczność powołania się na ochronę z interpretacji indywidualnej nastąpi po ostatecznym i prawomocnym zakończeniu postępowania, w którym zastosowano klauzulę.