Wyjaśnienia a zeznania strony w postępowaniu podatkowym – OP

Wyrokiem z dnia 6 listopada 2013 r.,  sygn. akt I SA/Wr 95/13 WSA we Wrocławiu orzekł, iż odebranie wyjaśnień od wskazanej osoby w formie protokołu kontroli zamiast w formie zeznań w charakterze świadka, zmierza do pozbawienia strony udziału w istotnej czynności dowodowej i stanowi naruszenie nie tylko art. 190 § 1 Ordynacji podatkowej, ale i zasady ogólnej wynikającej z art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej. Dokumenty o charakterze aktów kierownictwa wewnętrznego, nie mogą mieć bezpośredniego wypływu na prawa i obowiązki skarżącej. W opinii Sądu, jeśli organ chce z ich brzmienia wyprowadzać wnioski, co do rzeczywistych czynności winien przeprowadzić na tą okoliczność dowód w taki sposób, aby strona mogła zapoznać się z treścią przywoływanych aktów.