Wydatki związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych doradcy podatkowego, składkami członkowskimi, szkoleniami i kursami, poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów – PIT, CIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 5 marca 2014 r. (sygn. IPTPB1/415-3/14-2/KSU), rozstrzygnął kwestię dotyczącą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym: Wnioskodawca z tytułu uzyskania uprawnień doradcy podatkowego poniósł w styczniu 2012 r. wydatek na opłatę za egzamin, a we wrześniu 2013 r. – wydatek za wpis na listę doradców podatkowych. Ponadto poniósł wydatki z tytułu obowiązkowych miesięcznych składek członkowskich w samorządzie doradców podatkowych począwszy od dnia złożenia ślubowania oraz wydatki na szkolenia i kursy, w tym zorganizowane przez Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Jednym z obowiązków doradcy podatkowego jest bowiem stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, co wynika wprost zarówno z ustawy o doradztwie podatkowym, jak i z zasad etyki doradców podatkowych. Od stycznia 2014 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą – Kancelarię Podatkowa. W zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wskazane w opisanym stanie faktycznym wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, (opłaty za egzamin, wpis na listę doradców podatkowych, składki członkowskie, szkolenia i kursy) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej.

Jak zauważył organ podatkowy godnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Wydatki związane z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego, wskazane przez Wnioskodawcę, nie zostały ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, zawartym w art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu, konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem, jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi zawód doradcy podatkowego można wykonywać w różnych formach, np. w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w ramach działalności gospodarczej. Celem ponoszenia tego rodzaju wydatków było zdobycie wiedzy i umiejętności Wnioskodawcy oraz należyte przygotowanie do zawodu doradcy podatkowego, a nie osiągnięcie przychodów z konkretnego źródła, jakim jest działalność gospodarcza. Wydatki związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych doradcy podatkowego, składkami członkowskimi, szkoleniami i kursami, poniesione przez Wnioskodawcę należy zaliczyć do wydatków o charakterze osobistym, związanych z podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy podatkowej (działalność gospodarczą w zakresie usług doradztwa podatkowego można również prowadzić nie posiadając tytułu zawodowego doradcy podatkowego). W konsekwencji, nie można ich uznać za koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.