Wydatki z tytułu najmu samochodu jako koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Wydatki związane z najmem samochodów wykorzystywanych przez spółkę do działalności gospodarczej spełniają przesłanki zaliczenia do kosztów podatkowych. Należy jednak zauważyć, że w przypadku samochodów niestanowiących składników majątku podatnika kosztem mogą być – w myśl art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – wyłącznie wydatki ponoszone w części nieprzekraczającej kwoty wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Ponadto podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Podobny pogląd wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, który w interpretacji indywidualnej z dnia 4 kwietnia 2014 r. (IPTPB3/423-14/14-3/GG) uznał, że ograniczenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ma zastosowanie w przypadkach użytkowania przez podatników samochodów osobowych niestanowiących składników ich majątku i dotyczy wszystkich wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego. Przy tym warunkiem zaliczenia wydatków z tytułu kosztów używania samochodów niestanowiących składników majątku podatnika do kosztów uzyskania przychodów jest prowadzenie przez podatnika, według obowiązującego wzoru, ewidencji przebiegu pojazdu.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: CIT.