Wydatki ponoszone w związku ze studiami podyplomowymi a koszty uzyskania przychodów – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 7 października 2013 r., nr IPTPB1/415-506/13-4/AP rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania wydatków ponoszonych w związku ze studiami podyplomowymi za koszty uzyskania przychodów.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik prowadzi wraz ze wspólniczką działalność gospodarczą w postaci spółki cywilnej. Działalność spółki obejmuje handel hurtowy i detaliczny tkaninami. Wspólniczka posiada wiedzę fachową z zakresu branży tekstylnej, więc zajmuje się sprzedażą i zakupem tkanin. Podatnik zajmuje: pozyskiwaniem finansowania na działalność obrotową i inwestycyjną, strategią obracania kapitałem obrotowym, zarządzaniem kosztami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i kwestiami administracyjnymi. Razem ze wspólniczką zajmują się opracowywaniem strategii rozwoju działalności hurtowej i detalicznej. Podatnik planuje rozpocząć w październiku 2013 r. studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i podatków. Celem podatnik jest zrozumienie zasad księgowości i sposobu rozliczania się z podatków w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej.

Organ podatkowy uznał, że wprawdzie we wniosku wskazano, że wykształcenie będzie przydatne w prowadzonej działalności gospodarczej poprzez zrozumienie zasad księgowości i sposobu rozliczania się z podatków w ramach prowadzonej działalności podatnika, jednakże w ocenie Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w przedstawionej sytuacji wydatki ponoszone w związku ze studiami podyplomowymi nie spełniają kryterium celowości wynikającego z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazane we wniosku wydatki na studia podyplomowe należy więc ocenić jako poniesione w celu zdobycia przez podatnika kwalifikacji w postaci ukończonych studiów. Wydatki te służą podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia, a więc mają charakter osobisty. Celem poniesienia przez podatnika kosztów studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy i umiejętności, a nie osiągnięcie przychodów z konkretnego źródła, jakim jest działalność gospodarcza. W konsekwencji, przedmiotowe wydatki nie spełniają przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, a zatem nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że wydatki poniesione przez podatnika w związku ze studiami podyplomowymi, należy ocenić jako wydatki mające charakter osobisty, niespełniające kryterium celowości, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji nie mogą one stanowić kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kategorie: PIT.