Wydatki ponoszone w związku podwyższeniem kapitału zakładowego spółki nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2013 r. (sygn. ITPB3/423-100/14/PST), rozstrzygnął kwestię dotyczącą ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwana dalej: ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych) w zakresie możliwości zaliczenia do kosztach uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku podwyższeniem kapitału zakładowego.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym: Wnioskodawcą jest spółka, która poniosła wydatki bezpośrednio związane z podwyższeniem kapitału (podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna oraz opłata za wypisy aktu notarialnego). W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy poniesione wydatki związane z podwyższenie kapitału zakładowego należy zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów.

Jak zauważył organ podatkowy kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie tego źródła przychodów. Aby zatem wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów należy ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów – w okresie ponoszenia kosztów lub w przyszłości.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w myśl art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela. Powyższe oznacza, iż wartość wkładów zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych wnoszona na pokrycie kapitału zakładowego w związku z utworzeniem spółki, jak również z podwyższeniem tego kapitału nie jest zaliczana do przychodów podatkowych. Skoro więc, przychód otrzymany na powiększenie kapitału zakładowego nie stanowi przychodu dla celów podatkowych, to koszty jego uzyskania, w przedmiotowej sprawie poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane z procesem podwyższenia kapitału zakładowego, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.