Wydatki poniesione na ulepszenie budynku, budowli lub ich części w ramach pierwszego zasiedlenia

Definicję legalną pierwszego zasiedlenia stanowi art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  • wybudowaniu lub
  • ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o  podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej;

Definicja pierwszego zasiedlenia odnosi się do pojęcia ulepszenia budynku, budowli lub ich części. Pojęcie ulepszenia, zgodnie z wytyczną ustawodawcy wskazaną w przepisie, należy odnieść do znaczenia nadanego przepisami ustaw o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Podstawowym problemem, który występuje również w przepisach ustaw o podatkach dochodowych, jest kwestia rozróżnienia wydatków na ulepszenie od wydatków na remont, za który uważa się wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. Wydatki przeznaczone na remont obiektu nie będą zatem wydatkami na ulepszenie w rozumieniu tego przepisu.

Wydatki na ulepszenie budynku lub budowli powinny zostać ponadto zsumowane, zgodnie bowiem z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia  4 października 2011 r., w którym stwierdzono: „A zatem dokonujący ulepszeń budynku przez ponoszenie wydatków w kwocie wyższej niż 30% traci prawo do zwolnienia. Brak jest podstaw aby w świetle brzmienia tego przepisu rozbijać kwotę tych ulepszeń na poszczególne lata i nie wliczać do sumy wszystkich kwot objętych barierą 30%.  W związku z tym kwotę wydatków na ulepszenie należy przyjąć w wartości stanowiącej sumę wszystkich wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację obiektu.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.