Wydatki na studia podyplomowe notariusz wrzuci w koszty

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 11 kwietnia 2014 r. (sygn. IBPBI/1/415-54/14/SK), rozstrzygnął kwestię dotyczącą ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej: ustawą z dnia 26 lipca 1991 r.) w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej działalności gospodarczej, wydatków związanych z podjęciem studiów podyplomowych.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym: Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej, przedmiotem jej działalności jest prowadzenie kancelarii notarialnej. W 2013 r. podjął on naukę na Uniwersytecie w ramach studiów podyplomowych, co wiązało się z poniesieniem przez niego wydatków z tytułu czesnego oraz zakupu niezbędnej literatury. Zdarzenia gospodarcze związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą ewidencjonowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, a dochody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowywane są w formie tzw. podatku liniowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wskazane w opisanym stanie faktycznym wydatki poniesione przez Wnioskodawcę, związane z podjęciem studiów podyplomowych, na (czesne, zakup niezbędnej literatury), mogą stanowić koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak zauważył organ podatkowy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Oznacza to, że kosztami tymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach do stwierdzenia, czy wydatki o charakterze edukacyjnym (w tym związane z odbywanymi studiami podyplomowymi) mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, istotnym jest ustalenie:
 czy takie wydatki związane są ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
 czy też, wydatki te służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Oznacza to, że jeżeli program studiów podyplomowych jest bezpośrednio związany z zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, a zdobyta wiedza w związku z podjęciem ww. studiów ma (będzie miała) odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu uzyskanego z prowadzonej działalności (np. poprzez wpływ na jakość, zakres świadczonych przez Wnioskodawcę usług), lub w istocie wpływa, jak wskazano we wniosku na zachowanie źródła przychodów, to nie ma przeszkód prawnych, aby wydatki o których mowa we wniosku można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej, jednakże pod warunkiem ich należytego udokumentowania w sposób właściwy dla rodzaju prowadzonych ksiąg podatkowych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.