Wydatki na posiłki w delegacji zwolnienie z podatku dochodowego tylko do wysokości diet

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 6 maja 2014 r. (IPPB2/415-45/14-4/MK) wskazał, że nadwyżka kosztów wyżywienia podczas podróży służbowych, ponad limity diet określone w rozporządzeniach w sprawie delegacji krajowych i zagranicznych, podlegać będzie opodatkowaniu, jako przychód ze stosunku pracy.

Sprawa dotyczyła Spółki z o. o. mającej oddział w Polsce, zatrudniającej pracowników na stanowiskach wymagających częstych podróży służbowych. W trakcie podróży służbowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, zapewnia pracownikom całodzienne wyżywienie, w ten sposób, iż Wnioskodawca zapewnia pracownikom odbywającym podróż służbową krajową całodzienne wyżywienie, zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 2) Rozporządzenia, jak również zapewnia pracownikom odbywającym podróż służbową zagraniczną należność pieniężną na całodzienne wyżywienie, zgodnie z § 14 ust. 4 Rozporządzenia. Powyższe należności Wnioskodawca zapewnia, poprzez udostępnienie pracownikom możliwości opłacania ich za pomocą firmowej karty kredytowej. Wnioskodawca wskał, że wydatki poniesione na zapewnienie całodziennego wyżywienia pracownikom odbywającym podróż służbową krajową, przekraczają, oraz będą przekraczać kwotę diety wskazanej w § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, jak również wydatki poniesione na zapewnienie należności pieniężnej na wyżywienie, pracownikom odbywającym podróż służbową zagraniczną, przekraczają oraz będą przekraczać wysokość diety zagranicznej w podróży służbowej, wskazanej zgodnie z § 13 ust. 4 Rozporządzenia, w załączniku do Rozporządzenia.

Zgodnie z interpretacją, niezależnie od formy, w jakiej pracodawca zapewnia pracownikom wyżywienie podczas wykonywania zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy o braku powstania przysporzenia majątkowego nie decyduje okoliczność, że faktura wystawiona jest na pracodawcę czy też z tytułu korzystania karty kredytowej pracodawcy to on ponosi koszty ponosi. Faktura jest tylko potwierdzeniem danego wydatku. Jednak w dalszym ciągu adresatem świadczenia jest pracownik. Zgodnie bowiem  z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika, do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.