Wydatki na nagrody w programie lojalnościowym jako koszt podatkowy – CIT

Wydatki z tytułu nabycia nagród stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki. Głównym celem systemu lojalnościowego jest wzrost przychodów ze sprzedaży w Spółce. Na wzrost przychodów wpływ mieć będą zarówno kontrahenci, jak również ich pracownicy (przedstawiciele handlowi sprzedający produkty Spółki), a także osoby fizyczne dokonujące zakupów produktów Spółki – Uczestnicy systemu lojalnościowego. Takie wydatki są ponoszone przez Spółkę „za siebie”. Forma i sposób funkcjonowania programu lojalnościowego nie powinien stanowić formy i sposobu funkcjonowania – przykładowo – indywidualnych kont, które służyć będą realizacji określonych celów wyłącznie przez kontrahentów czy ich pracowników, w ich imieniu i na ich rzecz. Podstawowym bowiem, a w zasadzie jedynym celem systemu powinno być zwiększanie przychodów Spółki, niezależnie od faktu, czy wydawane nagrody mają logo Spółki, czy też nie.

Wydatki z tego tytułu ponoszone przez Spółkę będą kosztami uzyskania przychodu innymi niż bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami. Ich poniesienie nie wpływa w sposób bezpośredni na wysokość uzyskiwanych przychodów. W związku z tym, do określenia zasad potrącania w czasie tych kosztów ma zastosowanie art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z nim, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Jednocześnie za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów – stosownie do art. 15 ust. 4e tej ustawy – z zastrzeżeniem ust. 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

źródło

Kategorie: CIT.