Wydanie nieodpłatnie wspólnikowi majątku likwidowanej spółki handlowej niebędącej spółką kapitałową stanowi dostawę towarów – VAT

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej oraz zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Powyższe stosuje się wyłącznie w stosunku do towarów, do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.  Jednakże ustawodawca przewidział zwolnienie, dla dostawy towarów dokonywanych przez byłych wspólników tych spółek oraz dokonywanych przez osoby fizyczne, o których mowa powyżej, której przedmiotem są towary objęte spisem z natury. Ze zwolnienia tego nie korzysta wydanie nieodpłatnie wspólnikowi majątku likwidowanej spółki handlowej niemającej osobowości prawnej.  Pogląd taki wyraził NSA, który w wyroku z dnia 26 kwietnia 2013 r. (I FSK 525/12) uznał, że takie wydanie stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Kategorie: VAT.