Wydanie nagród stanowi część usługi kompleksowej obsługi programu lojalnościowego – VAT

Jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez świadczenie usług,  o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1,  rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienia praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej, zobowiązanie się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji, świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Czy na gruncie podatku od towarów i usług, przekazanie nagród w programach lojalnościowych stanowi część usługi kompleksowej polegającej na obsłudze programu lojalnościowego?

Jak wynika z orzecznictwa TSUE każda transakcja powinna być co do zasady uznawana za odrębną i niezależną. Jak wynika z tego orzecznictwa transakcja złożona z jednego świadczenia w aspekcie gospodarczym nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie pogarszać funkcjonalności systemu VAT a świadczenie złożone (kompleksowe) będzie mieć miejsce wówczas, gdy relacja poszczególnych czynności (świadczeń) wykonywanych na rzecz jednego nabywcy będzie miała charakter świadczenia podstawowego i świadczenia pomocniczego (lub świadczeń pomocniczych), a zatem takich, które umożliwiają skorzystanie (względnie lepsze skorzystanie) ze świadczenia podstawowego (lub są niezbędne dla możliwości skorzystania ze świadczenia podstawowego). W przypadku usług polegającej na obsłudze programu lojalnościowego realizacja pojedynczych elementów tej usługi, w postaci choćby samego zakupu przez kontrahenta nagród, nie doprowadzi do pożądanego skutku i nie pozwoli na wykonanie przedmiotu umowy. Stąd takie czynności składające się na usługę kompleksową jak zakup przez obsługującego nagród oraz ich wydanie uczestnikom programu stanowi z podatkowego punktu widzenia jedną usługę obsługi programu lojalnościowego. Powyższy pogląd jest zgodny z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2014 r. I SA/Po 572/13.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.