Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej podatnika i jej przeniesienie do majątku osobistego

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak wynika z orzecznictwa TSUE (por. wyrok TSUE w sprawie C-20/91 Pieter de Jong), powyższa regulacja służy zapobieżeniu unikania zapłaty podatku od towarów i usług przez podatnika, który dokonał odliczenia od zakupu towarów wykorzystywanych do swego przedsiębiorstwa w momencie ich przenoszenia do użytku prywatnego i odnoszenia przez niego korzyści, do których nie jest uprawniony w porównaniu ze zwykłym konsumentem, który nabywa towary i ponosi ciężar podatku od wartości dodanej.

Zatem jeżeli podatnik zamierza wycofać z działalności gospodarczej nieruchomość, z tytułu nabycia lub wytworzenia której przysługiwało mu prawo do odliczenia, i przenieść ją do majątku osobistego, wówczas powinien rozliczyć podatek należny. Natomiast jeżeli prawo do odliczenia z tytułu nabycia lub wytworzenia nieruchomości nie przysługiwało – wówczas podatnik nie powinien rozliczyć podatku należnego z tytułu wycofania takiej nieruchomości i przeniesienia jej do majątku osobistego. Podobny pogląd wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 29 stycznia 2016 r. (ITPP3/4512-680/15/MD), w której stwierdził, że przekazanie na cele osobiste nieruchomości, jeżeli podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani w związku z nabyciem tej nieruchomości (miała ono miejsce w ramach transakcji zwolnionej od podatku), ani jej późniejszym użytkowaniem w ramach prowadzonej przez niego działalności opodatkowanej.

Podsumowując, jeżeli podatnik zamierza wycofać z działalności gospodarczej nieruchomość, z tytułu nabycia lub wytworzenia której przysługiwało mu prawo do odliczenia, i przenieść ją do majątku osobistego, wówczas powinien rozliczyć podatek należny. Natomiast jeżeli prawo do odliczenia z tytułu nabycia lub wytworzenia nieruchomości nie przysługiwało – wówczas podatnik nie powinien rozliczyć podatku należnego z tytułu wycofania takiej nieruchomości i przeniesienia jej do majątku osobistego.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.