Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności w świetle orzecznictwa

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi „po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy”. Przytoczone w przepisie przesłanki w postaci wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków oznaczają, że chodzi o taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego bądź wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu. Uprawdopodobnienie okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji spoczywa więc na stronie skarżącej (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 listopada 2004 r., FZ 474/04 oraz z 31 sierpnia 2004 r., FZ 267/04).

Zatem obowiązkiem sądu jest ocena argumentów przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonego rozstrzygnięcia. (por. postanowienia NSA z dnia 18 maja 2004 r., FZ 65/04, niepubl., z dnia 9 lipca 2004 r., FZ 163/04, niepubl. z dnia 3 grudnia 2015 r., II GZ 804/15). Oznacza to, że w aktach sądowych muszą znajdować się dokumentu dokumentujące aktualną sytuację majątkową wnioskodawcy, a nie informacje z lat poprzednich. W przypadku gdy w ocenie sądu w rozpatrywanej sprawie dokumentacja obrazująca sytuację majątkową jest niepełna, Sąd na podstawie art. 49 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi powinien wezwać skarżącego do uzupełnienia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji aktualnymi danymi obrazującymi jego sytuację majątkową.

Reasumując dopiero pełen obraz aktualnej sytuacji majątkowej skarżącego pozwala na rzetelną ocenę, czy wykonanie zaskarżonej decyzji doprowadzi do wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowoduje trudne do odwrócenia skutki.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com