WSA: spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku akcyzowego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 27 marca 2013 r. (V SA/Wa 2209/13), rozstrzygnął kwestię dotyczącą ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym w zakresie statusu podatnika spółki cywilnej.

Spór w przedmiotowej sprawie sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy organ podatkowy słusznie uznał, że samochody terenowe nabyte wewnątrz wspólnotowo przez spółkę cywilną jako ciężarowe i następnie przerobione w sposób upodabniające je do samochodów osobowych podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

W ocenie WSA kluczowym zagadnieniem w przedmiotowej sprawie było ustalenie statusu spółki cywilnej jako podatnika podatku akcyzowego. Sąd orzekł, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.

Oznacza to, że spółka cywilna nie jest żadnym z podmiotów wymienionych w tym przepisie. Ze względu na brak podmiotowości prawnej nie dokonuje bowiem czynności podlegających opodatkowaniu. Skoro nie jest podmiotem prawa, wobec niej nie może również zaistnieć stan faktyczny podlegający opodatkowaniu. Zdolności prawnej spółce cywilnej nie przyznają również inne przepisy tej ustawy. Również analiza przepisów Kodeksu cywilnego nie daje odpowiedzi na pytanie czy spółka cywilna jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, którą można by traktować jako podatnika podatku akcyzowego.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com