WSA o świadczeniu kompleksowym

Zarówno przepisy krajowe z zakresu podatku od towarów i usług, jak i regulacje unijne nie zawierają definicji świadczenia kompleksowego. Pojęcie świadczenia kompleksowego jest wynikiem praktyki gospodarczej pomiędzy kontrahentami i zostało również ukształtowane na gruncie orzecznictwa krajowego i unijnego, jak i interpretacji organów podatkowych.

W wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 7 marca 2013 r., sygn. akt I SA/Rz 75/13, Sąd podkreślił, że sztucznemu rozdzieleniu jednej czynności sprzeciwiają się zarówno przepisy krajowe jak i wspólnotowe. A rozdzielenie czynności dostawy wyrobów reklamowych od usługi marketingowej byłoby nadmiernym formalizmem, w sytuacji gdy ich dostarczenie niejako wyczerpuje czynność reklamową. Celem dostarczenia tych towarów nie będzie bowiem zaspokojenie jakichkolwiek potrzeb konsumpcyjnych klientów spółki, jak w przypadku dostawy, lecz realizacja właśnie usług marketingowych niemożliwa w tym przypadku bez tych towarów. Wszystkie te świadczenia są ściśle ze sobą powiązane, w aspekcie gospodarczym niewątpliwie stanowią całość. Celem usługi marketingowej i całego promocyjnego przedsięwzięcia jest bowiem zwiększenie poziomu sprzedaży i konkurencyjności na rynku. Aby cel ten doszedł do skutku wszystkie świadczenia opisane wyżej, a wchodzące w skład usługi marketingowej muszą być spełnione. Realizacja pojedynczych elementów tej usługi, nie doprowadzi do pożądanego skutku i nie pozwoli na wykonanie przedmiotu umowy i na zrealizowanie tak naznaczonych celów gospodarczych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.