Wprowadzone ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczące wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego

Od dnia 1 lipca 2016 r. na podatników nałożony zostanie obowiązek wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego. Nowa metoda kontroli zobowiązuje podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej. Od dnia  1 lipca 2016 r. obowiązkiem raportowania danych w formacie jednolitego pliku kontrolnego zostaną objęci duzi przedsiębiorcy – w rozumieniu ustawy z 2  lipca 2004 r. o  swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Obowiązek wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego został nałożony na podatników w związku z wejściem w życie od dnia 1 lipca 2016 r. art. 193a dodanego do ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Powyższa zmiana jest konsekwencją uchwalenia ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649).

Nowa metoda kontroli zobowiązuje podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej. Od dnia  1 lipca 2016 r. obowiązkiem raportowania danych w formacie jednolitego pliku kontrolnego zostaną objęci duzi przedsiębiorcy – w rozumieniu ustawy z 2  lipca 2004 r. o  swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Mali i średni przedsiębiorcy, w rozumieniu wskazanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, do końca czerwca 2018 r. dane w formacie jednolitego pliku kontrolnego będą przekazywać jedynie fakultatywnie. Natomiast począwszy od dnia 1 lipca 2018 r. obowiązkiem przekazywania danych w tej postaci będzie objęty każdy przedsiębiorca prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi od dnia 1 lipca 2016 r. obowiązek przekazywania danych w formacie JPK dotyczył będzie co do zasady każdej procedury podatkowej realizowanej przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, tj. czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, postępowania podatkowego i kontrolnego.

Urzędnicy od dnia 1 lipca 2016 r. będą mieli możliwość żądania od podatników w przypadku prowadzenia przez nich ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych.

Przekazywane dane mają mieć postać elektroniczną odpowiadającą określonej strukturze logicznej. Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Powyżej wskazane projekty struktur określają zakres i format danych, których organy podatkowe od 1 lipca 2016 r. będą mogły żądać od dużych przedsiębiorców. Projekty struktur logicznych JPK zostały podzielone na siedem wskazanych poniżej struktur.:

  • księgi rachunkowe,
  • wyciągi bankowe,
  • magazyn,
  • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,
  • faktury VAT,
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  • ewidencja przychodów.

Należy podkreślić, że każda ze wskazanych powyżej struktur obejmuje swoim zakresem dane identyfikujące podatnika, jego system księgowy oraz producenta oprogramowania, za pomocą którego wytworzono JPK.

Każda ze struktur obejmuje dane specyficzne dla podatku, czyli m.in. stawki podatku, numery indentyfikacyjne, jak również informacje identyfikujące kontrahentów oraz dokumenty.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych