Wniesienie majątku na fundusz założycielski – skutki w CIT

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Natomiast na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 są w szczególności: wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

W wyniku otrzymania w formie darowizny majątku w celu pokrycia funduszu założycielskiego fundacji na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powstanie – co do zasady – po stronie fundacji przychód podlegający opodatkowaniu.

Natomiast na mocy art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela” wyłącza z katalogu przychodów wymienione enumeratywnie kategorie.

Z uwagi na powyższy zapis stwierdzić należy, że art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. nie ma ograniczenia podmiotowego, zatem znajduje zastosowanie w przedmiotowej sprawie. Przepis ten dotyczy zarówno podmiotów mających siedzibę na terytorium Polski, jak i poza terytorium kraju.

Spółka w celu pokrycia funduszu założycielskiego fundacji zamierza dokonać nieodpłatnego przekazania składników majątkowych oraz gotówki, która będzie spełniała warunki umowy darowizny wskazane w ustawie Kodeks cywilny. W związku z wniesieniem składników majątku na fundusz założycielski fundacji, spółce nie będą przysługiwać żadne świadczenia wzajemne ze strony fundacji, ani korzyści majątkowe związane z jej dalszym funkcjonowaniem.

Otrzymanie przez fundację od spółki składników majątkowych oraz gotówki na utworzenie funduszu założycielskiego fundacji nie będzie skutkowało po stronie fundacji powstaniem przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, który – uwagi na przeznaczenie na fundusz założycielski – na mocy art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. wprost będzie podlegał wyłączeniu z katalogu przychodów podlegających opodatkowaniu. Bez znaczenia pozostaje w tym przypadku fakt, czy fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą, czy też nie.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.