Właściwość organów podatkowych w podatku od towarów i usług – VAT

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług właściwym dla podatnika organem podatkowym jest – co do zasady – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.  Na tym tle pojawiają się wątpliwości w przypadku, gdy dojdzie do zmiany przepisów prawa, wskutek czego właściwy dla podatnika staje się inny organ podatkowy. Wątpliwości dotyczą sposobu ustalenia właściwego organu podatkowego w sytuacji, gdy podatnik zmienia miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Powyższymi zagadnieniami zajmował się WSA w Poznaniu. W wyroku z dnia 11 czerwca 2008 r. uznał, że właściwość miejscową organów podatkowych w przypadku podatku od towarów i usług należy ustalać zgodnie z przepisami zawartymi w przepisach materialnoprawnych obowiązujących w ostatnim dniu miesiąca (w przypadku deklaracji kwartalnych jest to ostatni dzień kwartału), za który składana jest deklaracja podatkowa. Zdaniem Sądu istotne znaczenie dla oceny właściwości miejscowej ma bowiem chwila zamknięcia danego okresu rozliczeniowego (jako że podatek jest należny za ten okres), a nie moment wszczęcia postępowania podatkowego, czy też kontroli podatkowej (skarbowej). Jeżeli zatem podatnik składający deklarację VAT-7 za październik 2013 r. chce ustalić właściwość miejscową organu – powinien stosować przepisy materialnoprawne obowiązujące w dniu 31 października 2013 r.

Kategorie: VAT.