Warunki konieczne do zwolnienia z opodatkowania dostawy towarów

Nie jest wystarczające samo posiadanie danego towaru, jeśli temu posiadaniu nie towarzyszy użycie go i faktyczne wykorzystanie do wykonywania usług zwolnionych z opodatkowania. W konsekwencji nie może ze zwolnienia korzystać dostawa towarów, które nigdy nie zostały wykorzystane, choć zostały w takim celu zakupione.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z powyższą regulacją zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zarówno cytowany wyżej przepis polskiej ustawy, jak i art. 136 lit. b Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L2006.347.1 z późn. zm.) mówią o tym, że aby sprzedaż towaru była objęta zwolnieniem z podatku VAT musi zostać spełniony m. inn. warunek wykorzystywania towaru wyłącznie do celów działalności zwolnionej.

Wykorzystywanie zaś to „używanie czegoś”, „użytkowanie” (Słownik współczesnego języka polskiego, t. 2 pod red. B. Dunaj, Warszawa 1999), a zatem chodzi o posługiwanie się czymś, wykorzystanie czegoś w charakterze narzędzia.

Z przepisów tych wynika więc, że nie jest wystarczające samo posiadanie danego towaru, jeśli temu posiadaniu nie towarzyszy użycie go i faktyczne wykorzystanie do wykonywania usług zwolnionych z opodatkowania. W konsekwencji nie może ze zwolnienia korzystać dostawa towarów, które nigdy nie zostały wykorzystane, choć zostały w takim celu zakupione. Powyższe potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 21 października 2015 r., I SA/Kr 1274/15.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.