Warunek posiadania rezydencji podatkowej – CIT

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym…

16. Warunek posiadania rezydencji podatkowej

Kategorie: CIT.