Wartość sprzedaży decydująca o zwolnieniu od podatku od towarów i usług tzw. małego przedsiębiorcę od dnia 1 stycznia 2014 r. – VAT

Do dnia 31 grudnia 2013 r. przez małego przedsiębiorcę należało uznawać podatnika, u którego wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 150 000 zł. Kwotę tę stanowiła wartość netto. Jeżeli dany podmiot spełniał powyższy warunek – był on zwolniony z podatku od towarów i usług.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. przepis art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług uległ zmianie – zwolnienie to od tej daty dotyczy sprzedaży, a nie jak dotychczas – podatników. Zgodnie z nowym brzmieniem, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, o których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Po wejściu w życie nowelizacji, do wartości sprzedaży nie wlicza się wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Ponadto do wartości sprzedaży decydującej o zwolnieniu nie wlicza się sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju jak i odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Wartość sprzedaży nie jest również zwiększana o kwoty wynikające z odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku, z wyjątkiem: transakcji związanych z nieruchomościami; usług transakcji (łącznie z pośrednictwem), które dotyczą walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczych, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi; usług transportu sanitarnego; usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usług pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów pub pożyczek pieniężnych, a także zarządzania kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkobiorcę; usług w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług pośrednictwa w świadczeniu tych usług a także zarządzania gwarancjami kredytowymi przez kredytowa dawcę lub pożyczkodawcę; usług w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usług pośrednictwa w świadczeniu tych usług; usług oraz usług pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną – z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi; usług i usług pośrednictwa, których przedmiotem są usługi instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi.

źródło

Kategorie: VAT.