Wartość początkowa prawa wieczystego użytkowania gruntu – CIT

W przypadkach odpłatnego „pierwotnego” nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wartość początkową stanowi cena jego nabycia, za którą uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania do używania, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, jeżeli podlega…

21. Wartość początkowa prawa wieczystego użytkowania gruntu

Kategorie: CIT.