Wartość początkowa gruntu w ewidencji środków trwałych – CIT

Wartość rynkowa gruntu może znacznie przewyższać cenę nabycia stanowiącą wartość początkową. Na zwiększenie wartości rynkowej gruntu może również wpłynąć poniesienie nakładów w celu przygotowania gruntu pod inwestycje. Przepis art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawarty jest katalog metod ustalania wartości początkowej środków trwałych, jednakże żadna z metod…

25. Wartość początkowa gruntu w ewidencji środków trwałych

Kategorie: CIT.