Wartość odtworzeniowa środka trwałego ustalona na podstawie wyceny a wartość początkowa środków trwałych dla celów podatku dochodowego – CIT

Wartość początkowa dla celów podatku dochodowego od osób prawnych może być ustalona jedynie w oparciu o rzeczywiście poniesione koszty wytworzenia nieujawnionych środków trwałych  oraz koszty ich ulepszenia, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującymi w okresie…

18. Wartość odtworzeniowa środka trwałego ustalona na podstawie wyceny

Kategorie: CIT.