W przypadku których pojazdów można odliczyć podatek naliczony z tytułu nabycia paliwa od dnia 1 kwietnia 2014 r.?

Podatek naliczony z tytułu nabycia paliw można odliczyć w pełnej wysokości w przypadku, gdy służy ono do napędu pojazdów nieobjętych ograniczonym prawem do odliczenia tj.:

  1. pojazdów dla których prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu i dla których złożono deklarację VAT-26 (art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług),
  2. pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie (art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług),
  3. pojazdów, których konstrukcja wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do takiej działalności jest nieistotne (art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli pojazdy wymienione w art. 86a ust. 9 tej ustawy).

Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zakazu odliczania podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw nie stosuje się w odniesieniu do paliwa zakupionego do niektórych pojazdów objętych ograniczonym prawem do odliczenia. Przedsiębiorca może dokonywać odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa służącego do napędu pojazdu objętego ograniczonym prawem do doliczenia innego niż samochód osobowy, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w którym liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

  • 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest większa niż 425 kg,
  • 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest większa niż 493 kg,
  • 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest większa niż 500 kg.

Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń) na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w tych dokumentach nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe. W przypadku uznania pojazdu za samochód osobowy Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do dnia 30 czerwca 2015 r. Przykładowo: Przedsiębiorca nabywa paliwa do samochodu z tzw. „kratką” z homologacją N1, posiadającego 4 siedzenia i dopuszczalną ładowność 504 kg. Pojazd objęty jest ograniczonym prawem do odliczenia. Wówczas Przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do tego pojazdu.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.