W ewidencji energii elektrycznej zużytej na cel zwolniony zamieszcza się tylko ilość energii zużytej na cel zwolniony – Akcyza

Taka konkluzja wynika z interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r. (IPTPP3/443A-45/13-2/KK). W interpretacji tej organ ten wskazał, że podatnik jest zobowiązany, zgodnie z rozporządzeniem rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, do składania oświadczenia, które powinno zawierać m.in. informację o ilości i sposobie wykorzystania energii elektrycznej zwolnionej od podatku.

Oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia, w swojej treści powinno zawierać informację jedynie co do ilości energii elektrycznej podlegającej zwolnieniu od akcyzy, jednakże z wyodrębnieniem ilości energii elektrycznej zwolnionej na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym oraz ilości energii elektrycznej zwolnionej na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy i sposobie wykorzystania tej energii. Ponadto oświadczenie to powinno zawierać nazwę i adres siedziby podmiotu zużywającego energię elektryczną oraz jego NIP a także datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie. Takie oświadczenie należy przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie określonym w ww. rozporządzeniu.

A zatem w oświadczeniu składanym za dany miesiąc należy wykazywać jedynie ilość energii elektryczne, której zużycie jest zwolnione od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 7 ustawy.