VAT-26 – kiedy należy dokonywać aktualizacji złożonej informacji, czy należy składać kilka informacji na formularzu VAT-26 czy też dokonywać korekty pierwotnie złożonej informacji oraz inne kwestie

Zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług „podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.”

Z kolei zgodnie z art. 86a ust. 14 tej ustawy „w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany.”

Ministerstwa Finansów wyjaśniło, że: (http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Broszura_samochody_2014.pdf)
Złożenie informacji ma miejsce w przypadku zmiany wykorzystania z mieszanego na wyłącznie związane z działalnością.

Aktualizacja informacji ma miejsce przy zmianie wykorzystania związanego wyłącznie z działalnością gospodarczą na wykorzystanie mieszane.

Zdaniem autora prawidłowe jest stanowisko, że

  • złożenie informacji następuje każdorazowo, w przypadku „dopisania” nowych samochodów z powodu zmiany ich przeznaczenia z wykorzystania mieszanego na wyłącznie związane z działalnością (złożenia takiej informacji należy dokonać na kolejnym formularzu VAT-26), przy kolejnym składaniu informacji (kolejnego formularza VAT-26) podatnicy mają obowiązek składania informacji zawierającej tylko nie zgłoszone wcześniej pojazdy (z przepisów ustawy nie wynika obowiązek powielania informacji – ponownego uwzględniania zgłoszonych wcześniej pojazdów czy też dokonywania korekty uprzednio złożonej informacji),
  • podobnie „wypisanie” samochodów z powodu zmiany ich przeznaczenia z wykorzystania wyłącznie związane z działalnością na wykorzystanie mieszane należy dokonać w formie nowej aktualizacji informacji VAT-26.

Tym samym przy złożeniu nowej informacji lub złożeniu nowej aktualizacji informacji (na formularzu VAT-26) podatnik powinna ująć tylko te pojazdy, co do których nastąpiła zmiana wykorzystania. W szczególności posługiwanie się przez ustawodawcę pojęciem „aktualizacji informacji” złożonej wcześniej jest mylące. Należy jednak zaznaczyć, że przepisy nie są w tej kwestii jednoznaczne. Ustawodawca posługuje się pojęciem aktualizacji informacji co sugeruje, że po złożeniu informacji na formularzu VAT-26, każda „zmiana wykorzystania” pojazdów samochodowych:

  • czy to polegająca na „dopisania” nowych samochodów z powodu zmiany ich przeznaczenia z wykorzystania mieszanego na wyłącznie związane z działalnością
  • czy to polegająca na „wypisaniu” samochodów z powodu zmiany ich przeznaczenia z wykorzystania wyłącznie związane z działalnością na wykorzystanie mieszane, powinna być dokonywana w formie aktualizacji pierwotnie złożonej informacji na formularzu VAT-26.

Należy jednak odwołać się do brzmienie art. 86a ust 13 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, że w przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia. Przepis ten stanowi o złożeniu informacji, a nie braku złożenia aktualizacji informacji. Wykładnia, że podatnik jest wyłącznie obowiązany do jednokrotnego złożenia informacji, a następnie do każdorazowego aktualizacji złożonej pierwotnie informacji rodziłoby istotną lukę prawną. Po jednokrotnym złożeniu informacji art. 86a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług nie miałby zastosowania do takiego podatnika, gdyż taką informację należałoby składać tylko raz, a następnie każdorazowego składać aktualizację złożonej pierwotnie informacji (co pozostaje poza zakresem tego przepisu).

Podsumowując należy krytycznie ocenić nowe regulacje. Odpowiedzi na rozważane pytania nie zostały w sposób klarowny wyjaśnione przez ustawodawcę. Dlatego też możliwe jest odmienne ukształtowanie praktyki stosowania tej regulacji.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.