Użycie przez spółkę wyrobów gazowych w procesie produkcji wyrobów energetycznych a zwolnione od akcyzy – AKC

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 5 lutego 2014 r., nr IPTPP3/443A-63/13-2/BJ, rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy  o podatku akcyzowym, wyrobów gazowych używanych przez Spółkę w procesie produkcji wyrobów energetycznych.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik jako producent wyrobów energetycznych, posiadający skład podatkowy, zużywa gaz ziemny w kotłowni, zlokalizowanej na terenie zakładu, do produkcji pary, która wykorzystywana jest do: uzyskiwania odpowiedniej temperatury wprowadzanych na instalację surowców, niezbędnej do przebiegu produkcyjnych procesów technologicznych w efekcie których uzyskiwany jest benzen (CN 2902 20 ), toluen (CN 2902 30) oraz inne wyroby energetyczne, ogrzewania cystern kolejowych i autocystern celem umożliwienia w okresie zimowym wyładunku surowców oraz na własne potrzeby administracyjne – do ogrzewania budynku sterowni i budynku socjalnego.Spółka zużywa również gaz koksowniczy na instalacji odzyskiwania kwasu siarkowego, będącej elementem instalacji produkcyjnej. Na instalacji Spółki ma również miejsce spalanie tzw. odgazów na pochodni, służącej do spalania szkodliwych dla środowiska substancji gazowych.

Organ podatkowy podzielił stanowisko podatnika i uznał, że całość wyrobów gazowych zużywanych przez Spółkę z wyłączeniem tych wyrobów gazowych, które przeznaczone są na cele administracyjne, m.in. do ogrzania budynków, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy jako zużywane w procesie produkcji wyrobów energetycznych. Należy bowiem stwierdzić, że zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych. Z kolei w myśl art. 9c ust. 1 pkt 4 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy.

Reasumując, wskazane przez podatnika wyroby gazowe, poza wyrobami gazowymi wykorzystywanymi do ogrzania budynków administracyjnych, są używane przez Spółkę w procesie produkcji wyrobów energetycznych. Zatem użycie przez Spółkę wyrobów gazowych w procesie produkcji wyrobów energetycznych jest/będzie zwolnione od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com