Uznanie nieodpłatnego powierzenia samochodów osobowych na rzecz podmiotów współpracujących za czynność niepodlegającą opodatkowaniu – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 17 października 2013 r., nr ITPP2/443-742/13/RS rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie uznania nieodpłatnego powierzenia samochodów osobowych na rzecz podmiotów współpracujących za czynność niepodlegającą opodatkowaniu.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja odzieży używanej w szpitalach przy operacjach oraz bielizny pościelowej. W celu prowadzenia sprzedaży swoich wyrobów i reprezentacji handlowej zawiera umowy o współpracy z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Do podstawowych obowiązków ww. osób należy prowadzenie sprzedaży oraz promowanie wyrobów Spółki (zleceniodawcy), które są realizowane, w szczególności, poprzez: utrzymywanie stałych kontaktów ze wszystkimi jej klientami z regionu działania współpracującego, analizowanie sytuacji na rynku w zakresie wyrobów produkowanych i pozyskiwanie nowych klientów, negocjowanie warunków współpracy z klientami, udział w targach, wystawach i innych imprezach wystawienniczych na terenie działania współpracującego, podejmowanie niezbędnych działań zmierzających do maksymalizacji zysku zleceniodawcy oraz wykonywanie innych usług związanych z szeroko pojętym działaniem handlowym współpracującego na rzecz Spółki. Współpracujący zobowiązany jest dokładać wszelkich starań, wykorzystywać swoją wiedzę oraz doświadczenie. W celu realizacji postanowień ww. umów Spółka bezpłatnie przekazała współpracującym samochody osobowe, na podstawie umów o współpracy oraz protokołów przekazania. Zasady użytkowanie samochodu wynikają z tych umów oraz regulaminów stanowiących załącznik do nich. Samochody mogą być wykorzystywane przez współpracującego wyłącznie w celach służbowych, w celu realizacji postanowień umowy. Wszelkie koszty eksploatacyjne, łącznie z paliwem i kosztami napraw, ponosi Spółka na podstawie faktur i innych dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodu do celów służbowych przez osoby współpracujące. Na wskazanych dokumentach Spółka figuruje jako nabywca. Nadzór i kontrolę wykorzystywania samochodów w celach służbowych Spółka sprawuje na bieżąco przy pomocy systemu informatycznego. Samochody stanowią jej własność i są wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Zgodnie z podpisaną umową mogą być wykorzystywane przez współpracujących wyłącznie w celu reprezentacji handlowej. Nie mogą być wykorzystywane do celów prywatnych, ani reprezentacji innych podmiotów gospodarczych. Celem weryfikacji przejechanych kilometrów współpracujący są zobowiązani do wypełnienia szczegółowego systemu rozliczenia przejechanych kilometrów oraz zakupionego paliwa. W momencie nabycia pojazdów Spółka miała prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w dniu zakupu. Na podstawie podpisanej umowy osoby współpracujące otrzymują należność za wykonane usługi na podstawie wystawionych faktur VAT. Wartość wynagrodzenia nie jest w żaden sposób pomniejszana w związku z użytkowaniem samochodu służbowego.

Organ podatkowy stanął na stanowisku, że brzmienie art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług prowadzi do wniosku, że nieodpłatne przekazanie samochodów osobowych przez Spółkę, na rzecz osób współpracujących, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ww. przepisu, ponieważ z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że przedmiotowe przekazanie nie będzie stanowić świadczenia do celów innych niż działalność gospodarcza Spółki. Zdaniem organu art. 8 ust. 2 ustawy ma zastosowanie wyłącznie do sytuacji, kiedy za świadczone usługi podmiot nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia a usługi te wykonywane są na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika.

Reasumując powierzenie osobom współpracującym do użytku służbowego samochodów osobowych stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Kategorie: VAT.