Uzasadnienie decyzji ZUS – ZUS

Zgodnie z powołanym przepisem Kpa decyzja powinna zawierać m.in. uzasadnienie faktyczne i prawne. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu…

35. Uzasadnienie decyzji ZUS