Usługi związane z linią produkcyjną – miejsce świadczenia

Podatnicy świadczący usługi związane z linią produkcyjną znajdującą się w określonym miejscu mogą mieć wątpliwości czy świadczone przez nich usługi należy zakwalifikować jako usługi związane z nieruchomością, a w konsekwencji ustalić jako miejsce świadczenia takiej usługi miejsce położenia nieruchomości. Należy w takiej sytuacji przypisać istotne znaczenie okoliczności, czy wskazana linia produkcyjna jest mobilna oraz czy ma charakter budowlany (stanowi budowlę), a w konsekwencji zawiera elementy nieruchome.  

Zgodnie z art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 1 października 2014 r. sygn. IPPP3/443-649/14-2/JF – uznał, że nie są usługą związaną z daną nieruchomością usługi w zakresie nadzoru nad montażem, usług doradztwa technicznego przy procesie montażu, czuwaniem nad prawidłowym przebiegiem procesu uruchomiania linii produkcyjnej lub zainstalowaniem oprogramowania linii produkcyjnej oraz opracowaniem koncepcji rozwiązania problemów technicznych w trakcie montażu i uruchomiania linii produkcyjnej  (wskazano art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).
Aczkolwiek są w tym zakresie rozbieżności np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 27 lipca 2011 r. sygn. IBPP3/443-537/11/AB wskazał, że „Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca świadczy naprawy i konserwacji linii produkcyjnych samochodów osobowych. W opisanym stanie faktycznym, ww. usługi wykonywane są w halach produkcyjnych w budynkach trwale z gruntem związanych. Wszystkie linie produkcyjne (montażowe) są zainstalowane na trwale, z wykorzystaniem kołków rozporowych, w halach produkcyjnych w budynkach trwale związanych z gruntem. Zatem wszystkie linie produkcyjne są faktycznie związane z nieruchomością, w której się one znajdują na stałe i zapewniają jej prawidłowe funkcjonowanie, co powoduje, iż przedmiotowe linie produkcyjne w zasadzie nie mogą zostać przeniesione poza nieruchomość, w której zostały zainstalowane. Tym samym nie ma możliwości, jak wskazał Wnioskodawca, wykonania usług naprawy i konserwacji tych linii poza nieruchomością, z którą są one trwale związane. Zatem w ocenie tut. organu opisane przez Wnioskodawcę usługi należy uznać za usługi związane z nieruchomością. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę, dotyczące opisanych linii produkcyjnych, wykonywane w halach produkcyjnych w budynkach trwale związanych z gruntem, zlecone Wnioskodawcy przez niemiecką firmę mają charakter usług związanych z nieruchomością i tym samym spełniają dyspozycję art. 28e ustawy o VAT”.

Podsumowując, podatnicy świadczący usługi związane z linią produkcyjną znajdującą się w określonym miejscu powinni w szczególności zwrócić uwagę czy linia produkcyjna, której dotyczą usługi, posiada własne fundamenty lub inne elementy budowlane oraz czy jest ona mobilna, tj. czy jest możliwy jej demontaż bez zaangażowania dużej ilości sprzętu ciężkiego. Okoliczności te mogą wpływać na uznanie dalej usługi jako związanej z nieruchomością.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.