Usługi wjazdu na teren strefy a obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług – VAT

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są po sobie terminy płatności lub rozliczeń uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.
W myśl art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Na mocy art. 19a ust. 8 jeżeli przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4 (media).
Załóżmy, że podatnik zarządzający określonym terenem pobiera opłaty za wjazd na ten teren. Użytkownicy środków transportu przejeżdżających przez wyznaczone przez zarządzającego bramy partycypują w kosztach – ponoszą opłaty za wjazd jednorazowo, płacąc ryczałt miesięczny, kwartalny lub półroczny. W przypadkach okresowych opłat ryczałtowych (miesięcznych, kwartalnych i półrocznych) podatnik nie zawiera jakichkolwiek umów. Do wystawionych faktur  są załączone pisma, z których wynika, że wnioskujący prosi o wydanie/przedłużenie zezwolenia na wjazdy określonym samochodem/samochodami na chroniony teren strefy na dany okres. W treści faktur jest wskazywany okres rozliczeniowy, którego dotyczy wystawiona faktura. Dodatkowo należy wskazać, że użytkownicy środków transportu wjeżdżający na teren posiadają wydane zezwolenia okresowe lub bezterminowe na prowadzenie działalności gospodarczej na tym terenie. Zatem – mimo braku zawartych z tymi podmiotami odrębnych umów dotyczących zezwoleń i opłat za wjazd – usługi świadczone na rzecz tych podmiotów są rozliczane w następujących po sobie okresach rozliczeniowych. Należy bowiem wskazać, że bez takiego zezwolenia, a następnie jego kontynuacji, podmiot taki obiektywnie nie jest w stanie prowadzić działalności na tym terenie. Tym samym należy uznać, że świadczone usługi wjazdu są usługami, o których mowa w art. 19a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług Usługi te uznaje się za wykonane z upływem okresu, do którego odnosi się zapłata wynikająca z wystawionej faktury, np. ostatni dzień miesiąca, kwartału czy półrocza. Obowiązek podatkowy w tym przypadku powstaje w dacie wykonania tych usług. Jeżeli jednak z tytułu świadczonych usług zapłata pobierana jest w momencie udzielenia zezwolenia okresowego na wjazd, tj. przed wykonaniem usługi, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. w dacie otrzymania zapłaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.