Usługi polegające na pozyskiwaniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeniowych na zlecenie osób indywidualnych nie są zwolnione z podatku od towarów i usług – VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji. Przepis ten stanowi implementację art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE, stanowiącego, że państwa członkowskie zwalniają od VAT transakcje ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, wraz z usługami pokrewnymi świadczonymi przez brokerów ubezpieczeniowych i agentów ubezpieczeniowych. Jednakże czy usługi polegające na pozyskiwaniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeniowych na zlecenie osób indywidualnych korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie przytoczonego przepisu.

Jak wynika z orzecznictwa TSUE (vide: wyrok w sprawie C-242/08 Swiss Re Germany Holding GmbH), zwolnieniem od podatku należy objąć takie pośrednictwo brokerów ubezpieczeniowych, które ma na celu doprowadzenie do transakcji ubezpieczeniowej, przy czym pośrednik nie realizuje w stosunku do treści umowy żadnego własnego interesu. Przy tym nie mogą być uznane za usługi pokrewne do usług ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych a tym samym nie korzystają z przewidzianego zwolnienia, usługi polegające na pozyskiwaniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeniowych na zlecenie osób indywidualnych. Powyższe ma miejsce z uwagi na fakt, że istotą tych czynności, realizowanych na zlecenie osób indywidualnych, jest odzyskiwanie odszkodowań od ubezpieczycieli, a nie działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego w rozumieniu art.  43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług.

Powyższy pogląd jest zgodny z wyrokiem NSA z dnia 8 października 2013 r.,
sygn. akt I FSK 1511/12.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.