Urządzenie a środek trwały – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 21 października 2013 r., nr ITPB2/415-718/13/MN rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy urządzenia (dźwigi osobowe) stanowią środek trwały podlegający amortyzacji.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym. Wspólnota zakupiła dźwigi osobowe (windy). Z windy oprócz mieszkańców korzystają również dzierżawcy powierzchni dachowych. Dźwigi osobowe są urządzeniami zamontowanymi w budynku, które zostały poddane procedurze odbioru technicznego i dopuszczone do użytku przez właściwy Urząd Dozoru Technicznego. Zdaniem podatnika, zgodnie z KŚT do grupy 6 rodzaj 640 zalicza się dźwigi osobowe i towarowe. Zainstalowane w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej dźwigi osobowe i towarowe wraz z okablowaniem stanowią kompletne i dające się wyodrębnić urządzenia zdatne do użytku w takiej postaci, w jakiej zostały zmontowane. Posiadają one wszystkie elementy konstrukcyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jako całość zgodnie z przeznaczeniem. Wątpliwość podatnika budzi fakt czy ww. urządzenia (dźwigi osobowe) stanowią środek trwały podlegający amortyzacji według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Organ podatkowy stanął na stanowisku, że zgodnie z brzmieniem  art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, środek trwały o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok podlega amortyzacji, w sytuacji gdy w dniu przyjęcia do używania jest kompletny i zdatny do użytku. Składnik majątku spełnia te kryteria, jeżeli jest wyposażony we wszystkie elementy konstrukcyjne umożliwiające jego funkcjonowanie, zgodnie z przeznaczeniem oraz spełnia wszystkie wymagania prawne niezbędne dla jego użytkowania.

Reasumując, należy więc stwierdzić, że urządzenia (dźwigi osobowe) jako spełniające przesłanki wynikające z art. 16a ust. 1 tej ustawy, stanowią odrębne środki trwałe podlegające amortyzacji wg stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych.

Kategorie: PIT.