Urlop na podnoszenie kwalifikacji zawodowych – PIT

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych regulowane jest przepisami Kodeksu pracy. Art. 1031 § 1 tej ustawy definiuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Zgodnie z aktualnymi regulacjami pracodawca powinien udzielić płatnego urlopu szkoleniowego w celu przygotowania do egzaminu. Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze:

  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Obowiązek udzielenia urlopu pracownikowi podnoszącemu swoje kwalifikacje zawodowe nie obejmuje np. czasu przeznaczonego na udział w konsultacjach. Jednakże warto zwrócić uwagę na dużą liczbę dni urlopu przysługujących pracownikowi przygotowującemu pracę dyplomową oraz przystępującemu do egzaminu dyplomowego. Oprócz tego obecnie brak jest rozróżnienia na szkolne i pozaszkolne formy kształcenia.

Świadczenia przyznane na podstawie przepisów Kodeksu pracy określone w umowie zawartej z prawnikiem korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tym że nadal opodatkowane pozostają wynagrodzenia za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: PIT.