Uniknięcie odpowiedzialności solidarnej poprzez zawarcie umów – VAT

Podatnik nie może skutecznie zwolnić się z solidarnej odpowiedzialności przez dokonanie w formie aneksów zmian w umowach z kontrahentami i wskazanie w nich, że z takiego obowiązku będzie zwolniony – stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 3 stycznia 2014 r., nr sprawy  ILPP5/443-212/13-2/PG

Podatnik prowadzi działalność, której przedmiotem jest handel hurtowy i pośrednictwo w handlu wyrobami hutniczymi. Jedynym możliwym zabezpieczeniem prawidłowej realizacji obowiązku podatkowego dostawcy są stosowne oświadczenia na gruncie przepisów cywilnych, a także karnych. Zawarcie z kontrahentami aneksów do umów, w myśl których spółka będzie zwolniona od odpowiedzialności solidarnej za niezapłacony przez dostawcę podatek od towarów i usług od danej transakcji nie spowoduje jednak zwolnienia z tego obowiązku.

Ustawodawca w przepisie art. 105a ust. 3  ustawy  z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług wymienił wprost sytuacje, w których nie stosuje się odpowiedzialności solidarnej. Wśród wymienionych tam sytuacji brak jest przypadku, który by mówił o zawieraniu umów bądź aneksów do już zawartych umów.

Organ podatkowy uznał, że gdy zaistnieją okoliczności uzasadniające zastosowanie odpowiedzialności solidarnej, proponowany przez podatnika sposób uniknięcia tej odpowiedzialności poprzez zawarcie odpowiednich aneksów do umów nie będzie prawidłowy, tzn. zawarcie takich aneksów nie spowoduje zwolnienia go od przedmiotowej odpowiedzialności.

Kategorie: VAT.