Umowa służebności przesyłu zawarta z osobą fizyczną – VAT

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, będąca stroną zawartej ze spółką (np. podmiotem dystrybuującym energię elektryczną) umowy w przedmiocie służebności przesyłu, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tego tytułu…

8. Umowa służebności przesyłu zawarta z osobą fizyczną

Kategorie: VAT.