Umowa przedwstępna nie podlega opodatkowaniu

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 5 lutego 2014 r., nr sprawy ILPP2/443-1045/12/13-S/AK stwierdził, że odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy przedwstępnej nie podlega opodatkowaniu.

Firma  prowadząca działalność deweloperską, zawarła umowy deweloperskie ze swoimi wspólnikami. Wspólnicy chcą jednak rozwiązania zawartych umów. Spółka znalazła  podmiot trzeci, który nabędzie apartamenty w inwestycji, jednakże taniej o 10-20 % Wspólnicy zgodzili się na zaproponowane warunki i wystąpili o zawarcie ugody, w której wskazali kwotę odszkodowania. Kwotą jest  różnica pomiędzy ceną sprzedaży apartamentu wskazaną w umowach zawartych pomiędzy spółką a wspólnikami, a ceną sprzedaży apartamentów uzgodnioną z podmiotem trzecim.

Organowi podatkowemu zadano następujące pytanie: czy odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy przedwstępnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem spółki  kwota odszkodowania za rozwiązanie umowy sprzedaży zapisana w ugodzie stanowi czynność, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie podlega, ponieważ odszkodowanie nie stanowi ekwiwalentu za usługę. Pełni funkcję wyłącznie odszkodowawczą (sankcyjną).

Początkowo organ podatkowy nie poparł stanowiska spółki. Uznał, że rekompensatę (odszkodowanie) z tytułu rozwiązania umowy przedwstępnej, należy traktować, jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług, wynikające z łączących strony więzów obligacyjnych oraz przewidziane wprost w postanowieniach ugody. W związku z tym czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i jest dokumentowana fakturą.

Jednak po rozstrzygnięciu WSA uznał, że stanowisko podatnika jest prawidłowe. Organ podatkowy uznał,  że ustalanie statusu wypłacanej rekompensaty, jako podlegającej, bądź niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, należy oceniać w kontekście związku z konkretnym świadczeniem. Zatem, jeżeli płatność o charakterze odszkodowawczym nie będzie miała bezpośredniego związku z żadną czynnością mającą charakter świadczenia ze strony kontrahenta, wówczas kwota otrzymanych odszkodowań nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie ugoda nie stanowiła nawiązania pomiędzy stronami nowego stosunku zobowiązaniowego, w ramach którego ww. zgoda miała stanowić usługę świadczoną przez spółkę. Okoliczność, że strony w drodze polubownej uzgodniły wzajemne rozliczenia w związku z rozwiązaniem umowy nie oznacza, że pomiędzy stronami dochodzi do nawiązania nowego stosunku prawnego, w ramach którego spółka świadczy usługę w postaci wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy, a wspólnicy płacą za to wynagrodzenie. Wspólnicy płacą należne spółce odszkodowanie stanowiące równowartość strat poniesionych przez spółkę w związku z niewykonaniem zawartych umów. Kwota rekompensaty jest bowiem różnicą pomiędzy kwotą należną za realizację umowy, a kwotą uzgodnioną z podmiotem trzecim (w umowach, które spółka zmuszona była zawrzeć w następstwie rozwiązania umów przez wspólników).

W konsekwencji należało uznać, że w przedmiotowej sprawie odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy przedwstępnej nie podlega opodatkowaniu VAT.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.