Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych a podatek od czynności cywilnoprawnych

W ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w rozdziale dotyczącym przejścia autorskich praw majątkowych wyraźnie wskazano, że umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej „licencją”, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione – art. 41 ust. 2 tej ustawy. Ponadto w ust. 1 tego artykuły zaznaczono, że autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy a nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej. A zatem do przeniesienia autorskich praw majątkowych dochodzi na podstawie nazwanej umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, która jest swoistym typem umowy nazwanej. Czy umowa tak rodzi skutki w podatku od czynności cywilnoprawnych?

W art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazano na konkretne czynności, które zostały opodatkowane tym podatkiem. W art. 1 pkt 1 ust. 1 wskazano, że temu podatkowi podlega czynność umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, jednakże w żadnym miejscu tej ustawy nie wskazano umowy o przeniesienie praw autorskich. Katalog czynności wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jest katalogiem zamkniętym a zatem podatkowi temu podatkowi nie podlegają umowy nienazwane, czy też umowy nazwane lecz niewymienione w tym przepisie.

W wyroku WSA w Gdańsku z dnia 2 lutego 2011 r. wskazano, że „z analizy postanowień art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych podlegają tylko te czynności, które wyraźnie wymieniono w cytowanym wyżej przepisie. Lista czynności podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych ma charakter zamknięty, a więc nie może być interpretowana rozszerzająco, natomiast treść nazwanych czynności cywilnoprawnych wymienionych wyraźnie w ustawie o p.c.c. należy ustalać w odniesieniu do postanowień ustawy z dnia 23 kwietnie 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) regulujących poszczególne zagadnienia”.

Powyższe prowadzi do wniosku, że nazwana umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych nie rodzi skutków w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Powyższy pogląd potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 grudnia 2012 r. (ILPB2/436-240/12-2/MK), w której podatnik – spółka kapitałowa prawa handlowego, wskazał, że zawarł umowę na korzystanie z wynalazku chronionego patentem z osobą fizyczną, będącą twórcą wynalazku, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z powyższym podatnik zadał pytanie, czy w przypadku umowy o udzielenie licencji dotyczącej korzystania z praw majątkowych, z patentu (umowy licencji) zawartej pomiędzy nim a twórcą powstaje po stronie nabywcy obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych? W odpowiedzi organ wskazał, że „jeżeli więc doszło do zawarcia umowy licencji, która stanowi typ umowy nazwanej uregulowanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie wymienionej w katalogu czynności cywilnoprawnych podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych – umowa ta nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem”.