Ulga podatkowa na innowacje od 1 stycznia 2016 r.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności  wprowadziła do regulacji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych ulgę polegającą na umożliwieniu odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. (Dz. U. poz. 1767) określa, które koszty uznaje się za koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu. Zgodnie z ustawą, odliczeniu nie podlegałyby całe koszty, lecz ich część – począwszy od 30 proc. kosztów wynagrodzeń dla wszystkich podatników, 20 proc. pozostałych kosztów dla mikroprzedsiębiorców, małych albo średnich przedsiębiorców oraz 10 proc. pozostałych kosztów dla wszystkich podatników. Odliczeniu będą podlegały również koszty kwalifikowane poniesione w ramach działalności badawczo-rozwojowej, a więc zarówno w ramach prac rozwojowych, jak i badań naukowych: stosowanych i przemysłowych, a w przypadku badań podstawowych jedynie wówczas, gdy badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową.

W zakresie ułatwień o charakterze podatkowym ustawa znosi opodatkowanie aportu własności intelektualnej i przemysłowej, pod warunkiem wniesienia wkładu do spółki w najbliższych dwóch latach – tj. w latach 2016 i 2017. W takim wypadku wprowadzona preferencja polega na odstąpieniu od ustalenia przychodu i kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący. Omawiana preferencja nie znajdzie zastosowania, w przypadku, gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego jest autorskie prawo do programu komputerowego.

Ustawa zawiera również preferencje podatkowe dla tzw. spółek typu venture capital. Spółka, której wyłącznym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji finansowych i która inwestuje w roku podatkowym 75 proc. wartości bilansowej aktywów w inne niż „bezpieczne” aktywa, zostanie zwolniona od podatku dochodowego z tytułu zbycia udziałów (akcji) nabytych w 2016 r. albo w 2017 r. Skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia zostało ograniczone do spółek, które nie stanowią zagranicznej spółki kontrolowanej, spółki wytwarzającej wyroby akcyzowe oraz spółki prowadzącej działalność handlową. Aby skorzystać ze zwolnienia przewidzianego ustawą, spółka będzie musiała prowadzić działalność badawczo-rozwojową.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com

Kategorie: CIT.