Tylko konwersja wierzytelności w drodze wkładu pieniężnego odnosi skutek na gruncie przepisów dot. niedostatecznej kapitalizacji

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 5 listopada 2013 r. (sygn. ITPB3/423-361a/13/MK), rozstrzygnął kwestię dotyczącą ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwana dalej: ustawą z dnia 15 lutego 1992 r.) w zakresie w zakresie ustalania wartości kapitału zakładowego spółki dla potrzeb stosowania przepisów o tzw. cienkiej (niedostatecznej) kapitalizacji.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym zdarzeniu przyszłym. Wnioskodawcą jest spółką celowa, powstała do realizacji projektu farmy wiatrowej. Realizacja procesu inwestycyjnego została sfinansowana ze źródeł zewnętrznych, między innymi poprzez pożyczki od jedynego udziałowca. Wnioskodawca podpisał z jedynym udziałowcem umowę w sprawie potrącenia wierzytelności w celu konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy i zapasowy. Na mocy ww. umowy, wierzytelność jedynego udziałowca wobec Wnioskodawcy z tytułu udzielonej pożyczki, została potrącona z wierzytelnością Wnioskodawcy wobec jedynego udziałowca z tytułu podniesienia kapitału zakładowego. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy wartość kapitału opłaconego w drodze potrąceń wzajemnych wierzytelności będzie w pełni uwzględniana przy wyliczeniu poziomu zadłużenia Spółki wobec udziałowców, od którego płacone odsetki stanowić będą koszty uzyskania przychodów w dacie ich zapłaty, uwzględniając art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz art. 16 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak zauważył organ podatkowy konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy może zostać dokonana w dwojaki sposób – przy użyciu wkładu pieniężnego oraz aportem. Analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności 16 ust. 1 pkt 60 w zw. z art. 16 ust. 7 tej ustawy prowadzi do wniosku, że tylko konwersja wierzytelności z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek (kredytów) dokonywana w trybie wkładu pieniężnego odniesie skutek podatkowy na gruncie regulacji dot. tzw. „cienkiej” kapitalizacji. Tym samym powiększony kapitał zakładowy zostanie uwzględniany przy obliczaniu proporcji zadłużenia z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., a odsetki od pozostałej części pożyczki będą mogły być uwzględnione do kosztów uzyskania przychodów.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.