15 maja 2014 r. – Wrocław: Transport, spedycja i logistyka – sposób opodatkowania od dnia 1 stycznia 2014 r. + dodatek specjalny nowe zasady odliczania podatku VAT od pojazdów samochodowych (zmiany 1 kwiecień 2014 r.)

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie zapowiadane wcześniej rewolucyjne wręcz zmiany w podatku, dotyczące jego najważniejszych instytucji  i konstrukcji m .in. momentu powstania obowiązku podatkowego, ustalania podstawy opodatkowania, prawa do odliczenia czy też zasad fakturowania. Zmiany w sposób szczególny dotykają branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej dla których to zniknął szczególny moment powstania obowiązku podatkowego i od 1 stycznia decydujące znaczenie ma prawidłowe ustalenie momentu wykonania usługi (nie wystawienie faktury czy też otrzymanie płatności). Zmiany te mogą spowodować konieczność modyfikacji obecnie stosowanych procedur podatkowych, ingerencji w zawarte umowy, modyfikacji stosowanych zasad fakturowania a w dalszej konsekwencji mogą wymusić częściowe przebudowanie systemów księgowo-finansowych.

Celem niniejszego szkolenia jest zatem zaprezentowanie zmian w prawie podatkowym, ze wskazaniem obszarów wymagających szczególnej uwagi podatników w związku z wejście w/w nowelizacji ze szczególnym uwzględnieniem specyfiku branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej.

Na szkoleniu omówiona zostanie także kwietniowa nowelizacja ustawy wprowadzająca nowe precedensowe zasady odliczania podatku VAT od pojazdów samochodowych, których stosowanie będzie nastręczać podatnikom wielu trudności w szczególności w zakresie wykazania wyłącznego przeznaczenia pojazdu do celów gospodarczych i spełniania dodatkowych wymogów formalnych takich jak ewidencji i zgłoszenia do urzędu skarbowego.
Tytułem przypomnienia wskazać także należy na kwestie obrotu towarami wrażliwymi znowelizowaną z dniem 1 października 2013 r. do ustawy wprowadzono zupełnie nową instytucję  tj. solidarną odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy oraz rozszerzono zakres stosowania tzw. samonaliczenia podatku VAT. Niestety obie te nowelizacje nakładają na podatników dodatkowe obowiązki których niedopełnienie można oznaczać dla nich poważne kłopoty i odpowiedzialność majątkową. Problematyka ta jest szczególnie istotna dla firm transportowych które dokonują zakupów dużej ilości paliwa stanowiącej towar wrażliwych objętych szczególną dodatkową odpowiedzialności po stronie nabywców.
Transport, spedycja i logistyka – sposób opodatkowania od dnia 1 stycznia 2014 r. + dodatek specjalny nowe zasady odliczania podatku VAT od pojazdów samochodowych (zmiany 1 kwiecień 2014 r.)

1. Podstawa opodatkowania od dnia 1 stycznia 2014 r.:

 • elementy obowiązkowo włączane do podstawy opodatkowania (koszty transportu, ubezpieczenia),
 • nowe zasady rozliczania zwrotu kosztów (opłaty Via Toll),
 • nowe zasady rozliczania faktur korygujących.

2. Obowiązek podatkowy od dnia 1 stycznia 2014 r.:

 • oderwanie obowiązku podatkowego od wystawienia faktury, kiedy powstanie obowiązek podatkowy w transporcie i spedycji?
 • obowiązek podatkowy przy sprzedaży ciągłej (dostawy towarów i świadczenie usług),
 • obowiązek dla usług świadczonych w portach  – przeładunek, załadunek, badania, czyszczenie, holowanie.
 • obowiązek podatkowy w imporcie usług, dostawie dla której podatnikiem jest nabywca
 • studium przypadku

3. Zasady fakturowania od dnia 1 stycznia 2014 r.:

 • wprowadzenie definicji faktury,
 • nowe terminy wystawienia faktury, faktury na żądanie i termin ich wystawienia, szczególne terminy fakturowania niektórych czynności (usługi budowlane, dostawy i druk książek),
 • fakturowanie przed czynnością lub otrzymaniem zaliczki,

4. Odliczanie podatku naliczonego od dnia 1 stycznia 2014 r.

 • powiązanie momentu odliczenia z powstaniem obowiązku podatkowego u dostawcy lub usługodawcy,
 • nowe zasady rozliczania podatku naliczonego z tytułu:

a) importu usług i dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca,
b) wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru,

 • nowe obowiązki w zakresie korekty podatku naliczonego.

DODATEK SPECJALNY: ZASADY ODLICZANIA WYDATKÓW OD SAMOCHODÓW PO ZMIANACH 1 KWIETNIA 2014 R.

podatek naliczony od nabycia samochodów od dnia 1 kwietnia 2014 r.:

– samochody wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej – odliczenie 100%:

 • skomplikowane i uciążliwe dla podatnika zasady pełnego prawa do odliczenia,
 • kategorie pojazdów „obiektywnie” przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej (konstrukcja pojazdów + kategorie pojazdów specjalnych) czym jest dozwolony użytek prywatny?
 • pojazdy „subiektywnie” przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej,
 • rola wewnętrznych regulaminów dotyczących wykorzystania samochodów służbowych, odpowiednie sformułowanie umów o pracę z pracownikami – klauzula zakazu używania samochodów służbowych do celów prywatnych,
 • kilometrówka w podatku VAT – zasady prowadzenie ewidencji przebiegu jako podstawy pełnego odliczenia podatku naliczonego,
 • tryb i forma zgłaszania pojazdu organom podatkowym jako warunek pełnego odliczenia podatku naliczonego,
 • termin i zasady przeprowadzania dodatkowego badania technicznego,
 • czy jest możliwe pełne odliczenie po 1 kwietnia od samochodów „z kratką”?

– samochody wykorzystywane na cele osobiste – odliczenie 50 %:

 • domniemanie użycia pojazdów na cele mieszane – ciężar dowodu pełnego odliczenia spoczywa na podatniku
 • jakie wydatki są objęte ograniczeniem 50% kwoty podatku z faktury?
 • nabywanie paliwa do napędu tych pojazdów – zasady odliczeń w okresie do dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2014 r. i po tym dniu,
 •  wydatki związane z eksploatacją samochodów do celów prywatnych (serwis, części składowe, paliwo),
 • przepisy przejściowe,
 • wpływ odliczenia częściowego na zaliczanie wydatków samochodowych w koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych
 • rozliczanie czynności na przełomie roku.
 • regulacje przejściowe w zakresie obowiązku podatkowego, w tym w „mediach”,
 • fakturowanie.

– transport, spedycja i logistyka – sposób opodatkowania w stanie prawnym do 31 grudnia 2013 r. – przegląd najważniejszych wyroków i problemów związanych z branżą

 • jaki moment powstania obowiązku podatkowego dla transportu i spedycji w 2013 r.?
 • usługi magazynowania – miejsce świadczenia w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
 • usługa transportowa a usługa spedycyjna – różnice i podobieństwa- czy usługa transportowa może być usługą ciągłą/ usługa transportowa i spedycyjna jako świadczenia złożone,
 • miejsce świadczenia usług transportu i spedycji międzynarodowej
 • sposób rozliczenia usług transportu świadczonej na rzecz polskiego podatnika jeżeli miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju – kto rozlicza podatek,
 • dokumentacja usług transportu i spedycji międzynarodowej dla potrzeb stosowania stawki podatku w wysokości 0%,
 • refakturowanie usług transportowych i spedycyjnych – miejsce świadczenia, stawki podatku.

TERMIN I MIEJSCE:

9 maja 2014 r., w godz. 10.00-14.30, Katowice, Oddział ISP, ul. Jordana 7b
15 maja 2014 r., w godz. 10.00-14.30, Wrocław, Workband, ul. Krasińskiego 15a/2

CENA:
Cena za uczestnictwo: 299 zł oraz 53 zł za materiały.
Cena za uczestnictwo dla kolejnych osób z firmy: 210 zł oraz 53 zł za materiały.
Cena za uczestnictwo dla posiadacza Firmowej Polisy Podatkowej: 199 zł + 53 zł za materiały

zgłoszenie: kliknij tu

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.