Transakcja łańcuchowa w świetle wyroku NSA z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I FSK 229/13) rozstrzygał w sprawie klasyfikacji transakcji jako transakcji łańcuchowej. W powołanej sprawie litewska spółka zwróciła się do Organu podatkowego o zwrot VAT. W przedstawionym stanie faktycznym Spółka nabywała u podmiotów prowadzących stacje paliwowe na terenie terytorium Polski, olej napędowy, który u nich pozostawał, a kontrahentom litewskim wydawała karty paliwowe, którzy następnie na podstawie tych kart tankowali na tych stacjach olej napędowy do swoich samochodów. Organ odmówił spółce zwrotu VAT. Zdaniem Organu spółka nie jest podmiotem uprawnionym do zwrotu podatku, bowiem zawierając umowy z polskimi stacjami benzynowymi, a następnie przekazując karty paliwowe swoim kontrahentom posiadającym siedziby na terytorium Litwy działała w sposób wskazany w art. 7 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. w ramach tzw. dostawy łańcuchowej a miejscem świadczenia tej czynności było terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Ostatecznie sprawę rozstrzygnął  NSA, który wskazał, że organ miał  rację. Sąd przypomniał, że z art. 7 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że w przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. Sąd uznał, że transakcja opisana w tym przepisie to transakcja, w której odbywają się co najmniej dwie dostawy pomiędzy co najmniej trzema podmiotami, gdzie towar wydawany jest bezpośrednio przez pierwszego dostawcę ostatniemu nabywcy. W ocenie NSA nie ma uzasadnienia do tego, aby przyjąć, że w transakcji łańcuchowej muszą występować co najmniej trzy dostawy.

Reasumując Sąd wskazał, że  transakcja łańcuchowa opisana w art. 7 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, to transakcja, w której odbywają się co najmniej dwie dostawy pomiędzy co najmniej trzema podmiotami, przy czym towar wydawany jest bezpośrednio przez pierwszego dostawcę ostatniemu nabywcy.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.