Tradycyjny model rodziny w wykonaniu Ministerstwa Finansów, czyli prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi od dnia 1 kwietnia 2014 r.

W komunikacie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2014 r. zatytułowanym „Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi” (zwany dalej „Komunikatem MF) stwierdzono, że nie można obiektywnie uznać wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej m.in. w przypadku, „gdy podatnik prowadzi działalność w miejscu zamieszkania, posiadając jeden pojazd – w tych okolicznościach nie jest możliwe obiektywne zagwarantowanie wykluczenia użytku prywatnego tego pojazdu, przykładowo w czasie wolnym od prowadzonej działalności gospodarczej (np. weekend czy wyjazd urlopowy).”

Przeanalizujmy zatem dwa przypadki. W pierwszym podatnik prowadzący działalność gospodarczą i posiadający jeden samochód osobowy, który wykorzystuje wyłącznie do prowadzonej działalności, żyje w nieformalnym związku. Miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest jego miejsce zamieszkania. Przy tym mieszka on ze swoją partnerką, która również posiada samochód osobowy. Podatnik wprowadził klarowne zasady używania samochodu osobowego oraz prowadzi dla niego ewidencję przebiegu pojazdu. W myśl powołanego Komunikatu MF podatnikowi nie przysługuje mu jednak pełne prawo do odliczenia z tytułu wydatków związanych z tym samochodem.

Przypadek drugi jest analogiczny do sytuacji pierwszej, z tą różnicą, że podatnik zawarł ze swoją partnerką związek małżeński i posiada wspólność majątkową. W takiej sytuacji podatnik posiada więcej niż jeden samochód osobowy, w związku z czym – zgodnie ze stanowiskiem MF – przysługuje mu pełne prawo do odliczenia z tytułu wydatków poniesionych w związku z tym samochodem.

Konkludując należy postawić dwa wnioski. Po pierwsze, zdaniem autora tego komunikatu, w Polsce od dnia 1 kwietnia 2014 r. prawo do odliczenia z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zależy od stanu cywilnego podatnika. Po drugie, autor w sposób „niezwykle przemyślany” propaguje tradycyjny model polskiej rodziny, opartej na związku małżeńskim. Warto zadać sobie również pytanie: co jeszcze zrobią urzędnicy, aby walczyć z innymi zjawiskami obecnymi w życiu społecznym, np. z niżem demograficznym?

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.