Termin przechowywania papierowych kopii dokumentów kasowych

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 16 lutego 2014 r., nr ITPP1/443-1148/13/AJ rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w kwestii terminu przechowywania papierowych kopii dokumentów kasowych.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. W dniu 31 sierpnia 2004 roku Spółka zawarła z Ministrem Infrastruktury umowę, której przedmiotem jest wybudowanie oraz eksploatacja odcinka autostrady w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Na podstawie umowy koncesyjnej Spółka zajmuje się projektowaniem, budową oraz eksploatacją ww. odcinka autostrady. Cały ten odcinek autostrady został oddany do używania. Ponieważ autostrada jest autostradą płatną, Spółka, jako jej koncesjonariusz, pobiera od jej użytkowników (kierowców) opłaty za przejazd. Pobór opłat dokonywany jest na bramkach wyjazdowych z autostrady. Spółka ma obowiązek pobierać opłaty za przejazd wraz z należnym od nich podatkiem od towarów i usług wg właściwej stawki i podatek ten odprowadza zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Sprzedaż usług, za które pobierane są opłaty za przejazd od kierowców, ewidencjonowany jest przez Spółkę przy pomocy kas rejestrujących. Kasy obsługiwane są przez pracowników podmiotu (operator), któremu Spółka zleciła wykonywanie usług utrzymania i eksploatacji autostrady. Powierzenie kas rejestrujących potwierdzone jest zawartą pomiędzy Spółką a operatorem pisemną umową. Część kas rejestrujących stosowanych przez Spółkę posiada funkcję przechowywania kopii dokumentów kasowych dodatkowo na informatycznych nośnikach jednokrotnego trwałego zapisu i są kasami, które spełniają m. in. wymogi określone w § 6 ust. 1 nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Pozostała część kas rejestrujących stosowanych przez Spółkę drukuje wyłącznie kopie papierowe dokumentów i nie posiada funkcji ich elektronicznej archiwizacji.

Organ podatkowy stanął na stanowisku, że  papierowe kopie dokumentów kasowych – w przypadku stosowania systemu sporządzania kopii i przechowywania dokumentów kasowych na informatycznych nośnikach jednokrotnego trwałego zapisu – wyemitowanych w okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych (…) tj. do dnia 31 marca 2013 r. Podatnik jest obowiązany przechowywać – stosownie do zapisu § 17 ust. 4 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. – tj. zgodnie z zasadami określonymi w przepisach cytowanego § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych (…), pod warunkiem spełnienia określonych w nim warunków. Organ podkreślił jednak, że z uwagi na fakt, że obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2013 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących – w przypadku stosowania kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii, które spełniają wszystkie określone w tym rozporządzeniu warunki – nie nakłada na podatników obowiązku drukowania kopii dokumentów fiskalnych na nośnikach papierowych, Wnioskodawca nie ma obowiązku przechowywania tych kopii dokumentów kasowych, które zostały wyemitowanych na nośniku papierowym. Tym samym, zdaniem organu w przypadku wyemitowania dokumentów fiskalnych na nośnikach papierowych Podatnik może dokonać ich zniszczenia w dowolnym czasie, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących archiwizowania i przechowywania tych dokumentów w formie zapisów elektronicznych. W odniesieniu do tych kas rejestrujących stosowanych przez podatnika, które nie spełniają tych wymogów, wyemitowane kopie dokumentów na nośnikach papierowych podatnik może zniszczyć dopiero po upływie okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia. Organ odnosząc się do kwestii terminu przechowywania dokumentów kasowych emitowanych na nośnikach papierowych w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r. przez kasy rejestrujące nie posiadające systemu elektronicznej archiwizacji podkreślił, że podatnik może dokonać zniszczenia tych dokumentów nie wcześniej niż po upływie 2 lat – licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż udokumentowana tymi dokumentami, stosownie do zapisu § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. Natomiast organ wskazał, że dokumenty wyemitowane z ww. kas od dnia 1 stycznia 2013 r. podatnik może zniszczyć po upływie okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego stosownie do treści powołanych przepisów § 7 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. oraz § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.