Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów na podstawie dokumentu celnego zawierającego błędy – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 27 marca 2014 r., nr IPTPP2/443-988/13-6/KW rozstrzygnął kwestię podatku od towarów i usług w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów na podstawie dokumentu celnego zawierającego błędy.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym.  Z opisu sprawy wynika, że podatnik będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, dokonuje importu towarów służących sprzedaży opodatkowanej z Chin na terytorium Polski, którego przedmiotem jest odzież robocza i art. bhp – obuwie, rękawice, bluzy, spodnie, koszule, kurtki, płaszcze. Zgłoszeń celnych w imieniu firmy dokonuje Agencja Celna. W kilku zgłoszeniach Agencja popełniła błędy wpisując błędne ilości zaimportowanych towarów lub błędne określenie jednostki miary (pary zamiast sztuki). Odliczeń podatku firma dokonuje na podstawie otrzymanych dokumentów PZC, których wartość jest ustalona prawidłowo – popełnione błędy nie mają wpływu na wielkość zadeklarowanych kwot. Po zauważeniu błędów firma za pośrednictwem Agencji zwróciła się do Urzędu Celnego o sprostowanie błędów. Podatnik oczekuje na otrzymanie decyzji w tej sprawie. Ponadto wskazał on, że import towarów objętych PZC z błędami miał miejsce w październiku 2013 r. PZC zawierające błędy wpłynęło do firmy w październiku 2013 r. W przedmiotowym zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana prawidłowo, a korekta zgłoszenia w decyzji Naczelnika Urzędu Celnego nie będzie dotyczyć kwoty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów. Popełnione błędy na dokumencie celnym nie mają wpływu na cenę faktycznie uzgodnioną pomiędzy stronami transakcji i rzeczywiście zapłaconą. W decyzji Naczelnika Urzędu Celnego skorygowano następujące pozycje dokumentu celnego: formularz SAD 1/2 poz. 2 pole 31 (kod CN/Opis). Podatnik dokonał odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanego dokumentu celnego. Odliczenia podatku dokonano w miesiącu otrzymania dokumentu celnego PZC, tj. w deklaracji składanej za październik 2013 r. Podatek wynikający z importu towarów został opłacony.

Organ podatkowy stanął na stanowisku, że w sytuacji, gdy przedmiotowe zgłoszenie celne dokumentuje faktyczną czynność importu towarów, kwota podatku od towarów i usług została wykazana prawidłowo, natomiast błędy w ww. zgłoszeniu celnym dotyczyły ilości zaimportowanych towarów oraz jednostek miary i nie mają one wpływu na cenę faktycznie uzgodnioną pomiędzy stronami transakcji i rzeczywiście zapłaconą, to w świetle tych okoliczności nie wystąpią wymienione przez podatnika. przesłanki negatywne, o których mowa w art. 88 ust. 3a pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem zdaniem organu skoro podatnik jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nabyte towary służą do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem, to Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z dokumentu celnego, pod warunkiem niezaistnienia pozostałych przesłanek negatywnych zawartych w art. 88 przedmiotowej ustawy. Jak już wskazano powyżej, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał on dokument celny, zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia podatku należnego w ww. terminie, wówczas – stosownie do art. 86 ust. 11 ustawy – ma prawo obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.
Reasumując skoro podatnik otrzymał dokument celny w październiku 2013 r. oraz w tym samym miesiącu dokonał odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów to należy uznać, że Spółka – zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy – prawidłowo dokonała obniżenia kwoty podatku tytułem importu towarów, w miesiącu, w którym otrzymała dokument celny.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.