Szacowanie wartości nieruchomości – projekt rozporządzenia

Minister Finansów w dniu 13 maja 2014 r. przygotował projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości. Dotyczy ono szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości, którego dokonuje rzeczoznawca majątkowy. Nowe przepisy zniosą część obowiązków ciążących obecnie na organach egzekucyjnych. Obecnie kwestię tą reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepisy odnoszą się do opisu i oszacowania wartości zajętych nieruchomości w ramach działań mających na celu ściągnięcie przez administracyjny organ egzekucyjny zaległych należności.

W projekcie rozporządzenia zrezygnowano z regulacji dotyczącej wytycznych w zakresie sporządzenia opisu nieruchomości, które były ujęte w § 28 rozporządzenia z dnia 22 listopada 2001 r., gdyż za wystarczające uznano zapisy art. 110r § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które dokładnie wskazują, jakie elementy powinny znaleźć się w protokole opisu i oszacowania wartości. W nowym rozporządzeniu zrezygnowano również „z regulacji, która nakładała na organ egzekucyjny obowiązek informowania sądu prowadzącego księgę wieczystą lub organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków o stwierdzonych niezgodnościach danych zawartych  w wyciągach z księgi wieczystej lub z ewidencji gruntów i budynków ze stanem rzeczywistym uznając, że regulacja ta wykracza poza zakres delegacji ustawowej”.

Dodatkowo w projekcie zrezygnowano z regulacji dotyczącej wyznaczania przez organ egzekucyjny rzeczoznawcy majątkowemu terminu do dokonania oszacowania wartości nieruchomości. Rezygnacja uzasadniona była tym, że regulacja ta wykracza poza zakres delegacji ustawowej.
Nowe regulacje zakładają też rezygnację z nakładania na organ egzekucyjny obowiązku informowania sądu prowadzącego księgę wieczystą albo organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków o stwierdzonych niezgodnościach ze stanem rzeczywistym danych zawartych w wyciągach z ksiąg czy z ewidencji gruntów i budynków.

Projekt rozporządzenia ma wejść w życie „(…) z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia”.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com