Świadczenie pieniężne w programie lojalnościowym – PIT, CIT

Wypłata świadczenia pieniężnego Partnerowi będzie stanowiła jego przychód. Przychód ten należy rozpoznać w zależności od formy organizacyjno – prawnej Partnera. I tak, w przypadku gdy Partner prowadzi działalność gospodarczą, powinien rozpoznać przychód z tej działalności; jeśli jest osobą prawną – również samodzielnie rozpoznaje przychód; Spółka wypłacająca to świadczenie nie ma w tym zakresie żadnych obowiązków płatnika.
Jednak w przypadku, gdy Partner jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wypłacane świadczenie stanowi dla Partnera przychód z tzw. innych źródeł i Spółka ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.